Session Guide Blg. 1

I. MGA LAYUNIN
1. Nasasabi ang pangunahing bahaging panlalaki at pambabaeng
sistemang pangreproduksiyon
2. Natutukoy ang tungkulin ng bawat bahagi ng reproductive system
3. Naipaliliwanag ang yugto ng pagreregla o menstrual cycle
4. Naibabahagi ang kasanayan ng pag-iisip na malikhain sa paggawa ng
isang palabas
II. PAKSA
A. Aralin I – Reproduksiyon ng Tao, pp. 5-16
Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Pansariling Kamalayan,
Mabisang Komunikasyon at Malikhaing Pag-iisip
B. Kagamitan: manila paper, mga tsart at mga larawan
III. PAMARAAN
A. Panimulang Gawain
b) Pasagutan ang modyul na nasa pahina 5 sa loob ng
limang (5) minuto.
c) Isulat ang mga sagot ng mga mag-aaral sa manila paper at
ipaskil sa pader.
d) Pagkatapos ng aralin, hayaan na suriin ng mga mag-aaral
kung tama o mali ang kanilang mga isinagot.
1. Pagganyak: (Symbol Analysis)
• Ipakita ang larawan ng simbolo.
• Itanong ang mga sumusunod:
a. Ano ang nakikita sa larawan?
b. Anong mga simbolo ang ipinakikita sa larawan?
c. Kung pinagsama ang dalawang simbolo, ano ang tawag
dito ?
d. Ano ang reproduksiyon?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad: (Picture Analysis)
• Ipabasa sa mga mag-aaral ang modyul na nasa pahina 6.
• Ipakita ang larawan ng fertilization.
• Tumawag ng isang mag-aaral para ipaliwanag ang proseso ng
pagsasanib ng sperm cell at egg cell.
• Ibigay ang halimbawa ng mga hayop na dumaraan sa prosesong
fertilization.
• Talakayin ang naging pagpapaliwanag ng mag-aaral.
*Gawaing Pampangkat: (Cooperative Groups)
Paraan:
a. Pangkatin ang mga mag-aaral sa lalaki at babae.
b. Papiliin ang bawat pangkat ng lider.
c. Bigyan ang bawat pangkat ng tsart.
(Note: Ibigay ang tsart ng sistemang panreproduksiyon ng lalaki sa
pangkat ng mga babae at gayundin ang tsart ng sistemang
panreproduksiyon ng babae ay ibigay sa grupo ng mga lalaki.)
Halimbawa:
*SISTEMANG PANGREPRODUKSIYON NG LALAKI
Bahagi Tungkulin
d. Pasagutan ang tsart sa loob ng sampung (10) minuto na
gamit ang modyul na nasa pahina 7-11.
4
e. Ipakita at ipaliwanag ng bawat lider ang ginawa ng bawat
pangkat.
f. Suriin ang mga ginawa ng bawat grupo.
• Ipakita ang larawan ng sistemang panreproduktibo ng lalaki at
babae.
• Ipaliwanag ang pagkakaiba nito.
• Talakayin ang mga naging sagot ng mga mag-aaral.

2. Pagtatalakayan
: (Paggamit ng Flowchart)
a. Ipabasa ang modyul pp. 11-12.
b. Ipakita ang flowchart.
Ang Pagreregla o Menstrual Cycle
c. Pasulatan ang bawat bahagi ng flowchart.
d. Pumili ng isang mag-aaral na magpapaliwanag ng nabuong
flowchart.
e. Talakayin ang kanilang mga sagot.

3. Paglalahat
: (Freedom Wall)
a. Balikan ang mga sagot na nakapaskil sa pader.
b. Suriin kung tama ba o mali ang kanilang mga naging sagot.
c. Magpaskil uli ng isang manila paper at isulat ang lahat ng
natutunan sa araling ito.

4. Pagpapahalaga
: (One-Minute Paper)
a. Bigyan ng isang minuto ang bawat isa na mag-isip at sumulat
tungkol sa tanong na ito:
Paano natin maaalagaan ang ating reproductive system ?
b. Ipabasa ang ilan sa mga naging kasagutan ng mga mag-aaral.
c. Talakayin ang mga naging kasagutan.

5. Paglalapat
: (Role-Playing)
Paksa: Pagpapahalaga sa Reproductive System
Paraan:
a. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat (4).
b. Bigyan ng limang (5) minuto ang mga pangkat para sila ay
makapagplano sa gagawing palabas.
c. May dalawang (2) minuto ang bawat grupo para magpakita ng
kanilang palabas.
d. Pumili ng pinakamahusay na palabas.
e. Iproseso ang kanilang mga ibinahaging palabas.

IV. PAGTATAYA

1. Ipabasa ang modyul na nasa pahina 16 at sagutan
ang nasa pahina 9,11,13-15.
2. Ipahambing ang sagot sa Batayan ng Pagwawasto, pahina 37.

V. KARAGDAGANG GAWAIN:

1. Kumuha ng kalendaryo at sagutan:
a. Kung si Jasmin ay nagkaroon ng regla noong Enero 6, 2006. Kailan
ang susunod niyang regla ?

b. Gawin ang susog sa ginawang sagot.


Ang Reproductive System


Session Guide Blg. 2

I. MGA LAYUNIN
1. Naipaliliwanag kung paano nagiging fertilized ang itlog
2. Nakikilala ang mga pangunahing kaganapan sa mga hakbang sa paglaki ng
embryo at fetus
3. Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa pagbubuntis ayon sa
nababasa at naririnig sa mga may karanasan na
II. PAKSA
A. Aralin 2- Mula Fertilization Hanggang Kapanganakan, pp. 17-24
Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Pansariling Kamalayan at
Mabisang Komunikasyon
B. Kagamitan: larawan at manila paper
III. PAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Balik-Aral: (Pandora’s Box)
a. Bawat isang mag-aaral ay kukuha sa kahon ng isang papel na may
tanong.
b. Ipabasa at pasagutan ang tanong.
c. Talakayin ang kanilang mga sagot.
Halimbawa:
2. Pagganyak: (Venn Diagram)
a. Ipakita ang Venn Diagram.
Ano ang fertilization ?
7
b. Ipaliwanag ang kahulugan at nilalaman ng Venn Diagram.
(*Ang Venn Diagram ay ginagamit sa pagkukumpara o paghahambing ng
dalawang bagay.)
Halimbawa:
*Sa titik a at b isinusulat ang dalawang bagay na
pinaghahambing.
*Sa titik c at e isinusulat ang katangian ng bawat inihahambing.
*Sa titik d naman isinusulat ang pagkakatulad ng dalawang
bagay na pinagkukumpara.
c. Ipakita ang dalawang larawan.
(larawan ng isang babaeng buntis at isang babaeng di buntis)
d. Ipasuri ang dalawang larawan. Isa-isahin ang pagkakaiba at
pagkakatulad ng dalawang larawan.
e. Talakayin ang kanilang mga sagot.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad: (Clarification Pauses)
a. Ipabasa ang pp. 18-21.
b. Ipakita ang larawan ng “Pagbabagong Nagaganap sa Babae sa
Loob ng kanyang Bahay-bata sa loob ng Siyam na Buwan”.
e
c d
a b
8
c. Magkaroon ng maikling ‘lecture” at hikayatin ang mga mag-aaral
na magsulat ng mga mahahalagang impormasyon .
d. Matapos ang maikling lecture, hikayatin na magbalik-aral ang
mga mag-aaral at magtanong sa tagapagturo .
e. Lumigid sa klase at sagutin ang mga katanungan ng mga magaaral.
f. Talakayin sa lahat ang mga magagandang katanungan.
2. Pagtatalakayan: (Cooperative Group Strategies)
a. Pangkatin ang mga mag-aaral sa lima (5).
b. Ipasuri sa kanila ang sitwasyong ibibigay .
c. Ipasulat ang kanilang sagot sa manila paper.
d. Ipaulat sa grupo ang kanilang mga kasagutan.
Sitwasyon:
Kung ang isang babaeng nagdadalang-tao ng apat na buwan
ay sumakit ang ngipin at uminom ng mefenamic acid. Ano kaya ang
mangyayari sa babae at sa batang nasa kanyang sinapupunan?
3. Paglalahat
a. Magpasulat sa mag-aaral ng isang balita tungkol sa napag-aralan
nilang aralin.
b. Pumili ng limang (5) mag-aaral at ipaulat sa harapan ng klase ang
balitang nagawa.
c. Pagsama-samahin ang lahat ng ginawa ng mga mag-aaral.
4. Pagpapahalaga
a. Pumili ng isang mag-aaral na dumanas nang magbuntis at
hayaan na ibahagi ang kanyang karanasan kung paano niya
inalagaan ang kanyang sarili noong siya ay buntis.
b. Bigyang-diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa
mga nagaganap na pagbabago sa katawan kung nagbubuntis at
mga paraan ng pangangalaga sa katawan.
5. Paglalapat
a. Magpasulat ng isang tula tungkol sa pangangalaga ng katawan
ng isang babaeng nagbubuntis.
9
b. Magpa-role play tungkol sa napag-aralan.
IV. PAGTATAYA
1. Ipabasa ang p. 24 at pasagutan ang pahina 21-23 ng modyul.
V. KARAGDAGANG GAWAIN
1. Magdala ng inyong larawan ayon sa mga sumusunod:
a. sanggol
b. bata
c. dalaga/binata
d. pangkasalukuyang larawan
2. Humandang pag-usapan ang ukol sa paglaki ng mga nasa larawan.
10
Ang Reproductive System
Session Guide Blg. 3
I. MGA LAYUNIN
1. Naihahambing ang mga hakbang sa panahon ng pagkasanggol at ng
pagkabata
2. Naiuugnay ang pagdadalaga o pagbibinata sa paghahanda ng pagdating
sa hustong gulang (adulthood)
3. Nabibigyang halaga ang pagkamalikhain sa pagpapaliwanag ng isang
kanta sa pamamagitan ng galaw ng katawan
II. PAKSA
A. Aralin 3- Paglaki Matapos Ipinanganak, pp. 25-35
Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Pansariling Kamalayan,
Malikhaing Pag-iisip at Mabisang Komunikasyon
B. Kagamitan: meta cards, manila paper larawan, cassette at cassette
tape
III. PAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Balik-Aral: (Sentence Completion)
• Ipabasa nang malakas at pasagutan sa mga mag-aaral ang mga
di-kumpletong pangungusap na nasa metacards.
Pagkaraan ng tatlong buwan, ang fetus ay
_.
Kapag ipanganganak ang isang fetus sa ikaanim na
buwan nito, ito ay
_.
Ang pagkakaroon ng kambal na anak ay nangyayari
kung
___.
11
2. Pagganyak: (Picture Analysis)
• Ipalabas ang mga larawang dinala.
• Ipasuri ang ang pagkakaiba sa pisikal na anyo ng mga larawan
mula sa pagiging sanggol hanggang sa kasalukuyan.
• Talakayin ang mga naobserbahan nila sa mga larawan.
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad: (Learning Station)
• Idikit ang apat(4) na manila paper sa dingding na may paksa
na:
“Mga Kaganapan sa Buhay ng Isang Tao”
a. Pagkabata
b. Pagdadalaga o Pagbibinata
c. Wastong Gulang o Adulthood
d. Katandaan
• Hikayating tumindig ang mga mag-aaral at libutin ang mga
learning station.
• Ipasulat ang kanilang mga ideya sa mga katangian o mga
nangyayaring kaganapan sa ating buhay sa bawat learning
station.
• Ipabasa ang pp. 25-32 upang malaman kung tama o mali ang
kanilang sagot.
2. Pagtatalakayan: (Panel Discussion)
• Pumili sa mga mag-aaral ng isang bata, isang teenager, isang
nasa wastong gulang at isang matanda.
• Paupuin sila sa harapan ng klase.
• Hikayating magtanong ang hindi napili sa mga napili tungkol sa
kanilang mga kakayahan at mga pagbabagong nangyari mula
pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
• Magkaroon ng maikling talakayan hinggil sa paksa.
12
3. Paglalahat: (Metamorphical Strategy & Venn Diagram)
• Ipasuri ang dalawang larawan.
a. larawan ng isang sanggol
b. larawan ng isang buto o seed
• Gumamit ng venn diagram at itanong ang mga sumusunod:
*Ano ang pagkakaugnay ng dalawang larawan ?
*Ano ang katangian ng isang sanggol? ng isang buto o seed?
*Ano ang kanilang pagkakapareho/pagkakatulad?
• Talakayin ang mga sagot.
4. Pagpapahalaga: (Song Analysis)
• Ipaliwanag ang awiting “Anak” ni Freddie Aguilar sa
pamamagitan ng paggalaw ng katawan.
• Ipangkat ang mga mag-aaral sa apat (4).
• Bigyan sila ng sampung (10) minuto para makapaghanda.
• Bawat pangkat ay may apat (4) na minuto para ipakita ang
kanilang naihandang palabas.
• Papiliin ang mag-aaral ng pinakamagandang palabas.
• Pag-usapan ang kahulugan ng inilalarawang awit.
5. Paglalapat
• Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa mga karanasan at
mga natutunan nila noong sila ay bata pa hanggang sa
kasalukuyan.
• Ipasalarawan ang karanasan nila.
IV. PAGTATAYA
1. Ipabasa ang modyul, pahina 31-33 at sagutan ang pahina 31-35.
2. Ipahambing sa Batayan sa Pagwawasto, pahina 38-39 ang mga sagot.
13
V. KARAGDAGANG GAWAIN
1. Gumawa ng scrapbook ng mga larawan mula noong sila ay sanggol
pa hanggang sa kasalukuyan.
2. Ipasa ito sa susunod na pagkikita.